Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

 Tyto internetové stránky spravuje společnost a PRiori, s.r.o. v rámci realizace projektu „Zrozeno v EU“. Naším cílem je poskytovat přesné, aktualizované informace. Budeme-li upozorněni na chyby, pokusíme se je opravit. Vylučujeme však jakoukoli odpovědnost související s informacemi na těchto internetových stránkách.

Tyto informace:

  • jsou obecného charakteru a nezohledňují situaci konkrétních osob či subjektů;
  • nejsou nutně ucelené, úplné, přesné nebo aktuální;
  • někdy obsahují odkazy na externí internetové stránky, na jejichž obsah nemáme žádný vliv a za které nepřebíráme žádnou odpovědnost;
  • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li specifické poradenství, měli byste se vždy obracet na kvalifikovaného odborníka).

 Upozorňujeme, že nelze zaručit, že dokumenty dostupné online na těchto stránkách přesně odpovídají oficiálně přijatým textům.

Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné. Proto nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Vzdáváme se veškeré odpovědnosti za problémy, které nastanou v důsledku používání těchto internetových stránek či jakékoliv jiné externí stránky, na niž se odkazuje.

 Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost správce těchto stránek v případě porušení platných vnitrostátních právních předpisů ani vyloučit jeho odpovědnost v záležitostech, ve kterých ji podle těchto předpisů vyloučit nelze.

 

Politika ochrany soukromí

Správce těchto stránek se zavázal respektovat soukromí uživatelů.

Politika ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů ze strany správce vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.

 

Tato politika se vztahuje i na tyto stránky. Většinu jejich obsahu lze prohlížet bez uvádění jakýchkoli osobních údajů. V některých případech je však jejich uvedení nutné pro poskytnutí elektronických služeb, které požadujete. Části internetových stránek, které takové informace vyžadují, s nimi nakládají v souladu se zásadami stanovenými ve výše uvedeném nařízení a o použití údajů informují ve zvláštních prohlášeních o ochraně soukromí.

 

Upozornění o ochraně autorských práv

Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje, není-li uvedeno jinak.

 Je-li pro reprodukci nebo použití textových a multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru atd.) vyžadován předchozí souhlas, tento souhlas ruší výše uvedený obecný souhlas a jasně uvádí případná omezení použití.

 

Používání znaku EU na těchto stránkách

Zásady pro užívání evropského znaku třetími stranami jsou stanoveny ve správní dohodě s Radou Evropy.

Podle dohody je každá fyzická nebo právnická osoba („třetí strana“) oprávněna užívat evropský znak nebo některý z jeho prvků, pokud jeho užívání

  1. a) nevyvolává dojem nebo domněnku, že existuje spojení mezi třetí stranou a některým z orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie nebo Rady Evropy, pokud takové spojení neexistuje,
  2. b) nevede veřejnost k přesvědčení, že uživatel požívá podpory, sponzorství, souhlasu nebo schválení některého z orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie nebo Rady Evropy, pokud tomu tak není,
  3. c) nesouvisí s cílem či činností, které jsou neslučitelné s cíli a zásadami Evropské unie nebo Rady Evropy, nebo s cílem či činností, které nejsou z jiných důvodů v souladu se zákonem.

Protože je evropský znak na těchto stránkách používán v souladu s výše uvedenými podmínkami, nebylo potřeba žádat o písemný souhlas.

Registrace evropského znaku ani jeho heraldického napodobení jako ochranné známky nebo jakéhokoli jiného práva duševního vlastnictví není možná.

 

Vyloučení odpovědnosti Komise (EU)

Obsah těchto stránek vyjadřuje pouze názory jeho autorů a ti za ně nesou výlučnou odpovědnost.

Evropská komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoli případné použití obsažených informací.